$6.00 USD

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 

Ticari elektronik iletiler, alıcılara önceden onayları alınmak suretiyle gönderilebilir. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz hale getirir. Alıcı reddetme hakkını İYS (sistemin kullanıma açılması koşuluyla) üzerinden de kullanabilir. 

 

İlgili Alıcı ile, vermiş olduğu onay doğrultusunda iletişime geçilmekte ve verilen hizmet niteliğinde olası bir değişiklik durumunda ayrıca bir daha onay alınmaz.  

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin reddedebilirsiniz. Ticari elektronik iletinin gönderildiği iletişim kanalından ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu hakkınızı İYS (sistemin kullanıma açılması koşuluyla) üzerinden de kullanabilirsiniz. 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ RIZA BEYANI  

İşbu beyanı onaylayarak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, “0215057888900001” Mersis No ile kayıtlı Crescent Movement  Hediyelik Eşya ve Kişisel Gelişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Crescent Movement) tarafından, tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında; paylaşmış olduğum ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, e-posta iletişim aracı kullanarak, her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu hususu Crescent Movementa ([email protected] e-posta adresine) yazılı olarak bildireceğimi, her gönderimin altında yer alan butona tıklayarak abonelik işlemimi sonlandırma irademi kullanabileceğim ve belirtilen mail adreslerine de yazılı bildirim yaparak tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve dolayısıyla bu doğrultuda Crescent Movement’a, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimini de kolay ve ücretsiz bir şekilde aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.  


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA  AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve bilgi güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak adlandırılacaktır) madde 10 ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; 

işbu Aydınlatma Metni ile websitemiz “www.crescentmovement.com” aracılığıyla ve mail yoluyla tarafımıza iletmiş olmanız sebebiyle işlenen kişisel verileriniz hakkında, sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 • Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, Crescent Movement Hediyelik Eşya ve Kişisel Gelişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak adlandırılacaktır) “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup, aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla kendisine ulaşmanız mümkündür.

Telefon 0850 305 08 90

E-Mail Adres : [email protected] • İşlenen Kişisel Verileriniz

Web sitemizde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: ad & soyad, TC kimlik numarası
 • İletişim Bilgileriniz : e-posta, telefon/cep telefonu, adres bilgileri
 • Finans Verileri
 • Online ders kayıt izlenme bilgileri • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile, Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; şirketimizin  ürün ve hizmetlerini  websitemiz üzerinden satın  almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası için kimlik, iletişim, sözleşme konusu işlem, finans verileriniz işlenmektedir.
 1. Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Vergi Usul Kanunu çerçevesinde satın aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlenmesi için, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi için, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi için, ilgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz ve Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması için verileriniz işlenmektedir.
 2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem, talep ve şikâyet verileriniz işlenmektedir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz; belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda Kişisel Veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 • Hizmet satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak satış sözleşmenin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla ad soyad, adres bilgisi, alışveriş (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği) ve ödeme (ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgileri, satın alma işleminize ilişkin e-fatura/e-arşiv/e- confirmation faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak amacıyla e- posta adresi, satış sonrası destek hizmetlerinin oluşması durumunda bu hizmetin verilmesi amacıyla ad soyad, cep telefon numarası,
 •  Satın alınan hizmetin kayıt üzerinden online izlenmesi durumunda, kayıtlarda oluşması muhtemel hatalara teknik desteğin sağlanabilmesi,
 • Alışverişin kredi/banka   kartı   ile   yapılması   halinde   kaydedilmeksizin   ilgili   ödeme kuruluşuna aktarılmak kaydıyla kredi/banka kartı bilgilerinizi,
 • Websitemiz üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi, değiştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Website kullanımı sırasında karşılaşılan sorunların çözümünü sağlamak,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • Adli / idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi,
 • Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 • Ticari faaliyetleri gerçekleştirmek, yönetmek ve denetlemek, muhasebe, faturalama ve tahsilatlarla ilgili işlemleri gerçekleştirerek işin devamlılığının sağlanması,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, işin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin   olarak websitemizin tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi

 

 • KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun madde-11 uyarınca, kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hukuki sebepler dahilinde işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Ayrıca, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık durumunda, yasal prosedürlerin amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel veriler saklanabilecektir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, sipariş veya alışverişlerinizle ilgili satın alacağınız hizmeti size ulaştırmak, ticari işlem güvenliğinin sağlayabilmek, satış sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek için, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve/veya ilgili mevzuat gereği talep halinde; adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, hukuki danışmanlık bürolarına, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, Kanun madde 8. ve 9. kapsamında aktarılabilecektir.

 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verilerin üçüncü kişiye aktarılmasının akabinde bu kişinin kendi sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak tarafımıza [email protected] mail adresi üzerinden iletmeniz durumunda, yapılacak olan şahsen başvurular ya da noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular öncelikle tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret, talep edilecektir. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün değildir. İlgili kişiye, dönüş yapılmadan önce kimlik doğrulama yapılma hakkı saklıdır.

 

Başvuru Yapılırken,

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 1. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. Talep konusunun, bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ - HİZMET PROGRAMI KABUL SÖZLEŞMESİ 

İşbu sözleme; ....../....../......... tarihinde aaıda yer alan taraflar arasında Türkçe dilinde akdedilmitir.

Bir tarafta web sitesi üzerinden hizmet salayı/satıcı konumunda bulunan CRESCENT MOVEMENT LLC (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır),

ve

Dier tarafta ......................................................................... adresinde kaim olan “.................................” (Bundan sonra “KATILIMCI/ALICI” olarak anılacaktır).

Web sitesi üzerinden ödeme yapan kiinin, ödeme yaparken kullandıı adres ve iletiim bilgileri esas alınacak ve taraf bilgisi olarak ilenecektir.

Yukarıda adı geçen taraflar, bundan böyle münferiden “TARAF” birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

TARAFLAR arasında öngörülen baka bir sözleme metni tanzim edilene kadar, ibu sözlemenin ihtiva ettii ve mutabık kalınan aaıdaki hususlar/düzenlemeler uygulanacaktır;

1. TANIMLAR

TARAFLAR arasında akdedilen ibu sözleme metni içeriinde kullanılan kelimeler ve ifadeler; içeriin aksini gerektirmedii durumlar dıında, sözleme koullarında kendilerine verilen anlamlara sahip olacaktır.

Yönetmelik : Mesafeli Sözlemeler Yönetmelii (RG:27.11.2014/29188)

HPKS.2022.005

1

Kanun Sözleme

: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

: Mesafeli SatıSözlemesi

: Bir ücret veya menfaat karılıında uzaktan iletiim araçları vasıtasıyla sunulan ya da verilmesi taahhüt edilen eitim programları, atölyeler, yayınlar gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

EZamanlı/Canlı Yayın : Tüm telif hakları ŞİRKET’e ait olan ve ŞİRKET’in kendi eriim destei ile elektronik ortamda kullanım olanaı salanan eitim ve kurslardır.

Farklı Zamanlı Yayın : Tüm telif hakları ŞİRKET’e ait olan ve içerii ŞİRKET tarafından hazırlanan ALICI/KATILIMCI’nın ifre ve kullanıcı adı ile ŞİRKET web sitesi üzerinden eriim saladıı kayıtlı eitim ve kurslardır.

Web Sitesi : ŞİRKET tarafından satıa sunulan hizmetlerin belirlenen satıbedeli üzerinden satın alınmasına imkan veren, ŞİRKET’e ait www.hilalozsoy.com, www.crescentmovement.mykajabi.com, www.crescentmovement.com alan adını ve bu alan adına balı alt alan adlarından oluan web sitelerinin tümünü ifade etmektedir.

ikayet : Yazılı olarak ŞİRKET’e ulaan, olumsuzluk ve/veya honutsuzluk belirten bildirimlerdir.

stek/Öneri : ŞİRKET nezdinde gerçeklemesi istenen; beklenen ya da talep edilen durum veya artlara ilikin yazılı bildirimlerdir.

2. SÖZLEMENN KONUSU

2.1. İşbu Sözleme, KATILIMCI/ALICI’nın, ŞİRKET’e ait internet sitesi ve Crescent Movement markası üzerinden elektronik ortamda sipariini verdii aaıda nitelikleri ve satıfiyatı belirtilen hizmet satıı ve kullanım hakkı ile ilgili olarak Kanun, Yönetmelik ve dier ilgili mevzuat hükümleri gereince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. SÖZLEME KONUSU HZMET

Hizmet

HPKS.2022.005

2

3.1. ŞİRKET tarafından satıa sunulan online eitim hizmeti, elektronik ortamda gerçekletirilen hizmetler olup, sözleme konusu eitimin canlı (ezamanlı) bir eitim olması halinde; ödemenin tamamlanmasını müteakip belirlenen gün ve saatlerde KATILIMCI/ALICI’ya salanacaktır. Farklı zamanlı bir yayın olması halinde ise, ödeme ileminin tamamlanması ile hizmet, KATILIMCI/ALICI eriimine açılacaktır.

3.2. KATILIMCI/ALICI, elektronik ortamda alınan hizmetlerin cinsi ve nitelii, kapsamı, kodu, miktarı, satıbedeli, ödeme ekli, kullanım hakkı sahibi kii, cayma hakkı, fatura bilgileri hakkında ödemenin yapılmasından önce açık, anlaılır ve internet ortamına uygun ekilde ŞİRKET tarafından bilgilendirildiini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiini ve sonrasında hizmet sipariini gerçekletirdiini ibu sözleme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.3. Verilecek hizmetlerin temel özellikleri, içerikleri, nitelikleri ve fiyatlandırmaları ilgili websitesinde yer almaktadır.

3.4. Web Sitesi’nde yer alan ön açıklamalar, gizlilik politikası ve KATILIMCI/ALICI tarafından verilen sipariüzerine düzenlenen fatura, ibu sözlemenin ayrılmaz parçalarıdır.

4. ÖN BLGLENDRME YAPILAN HUSUSLAR

KATILIMCI/ALICI, aaıdaki hususlarda, bu Sözleme'nin KATILIMCI/ALICI tarafından nternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparii, gerek ödeme yükümlülüü altına girmesinden önce bilgilendirildiini ve nternet Sitesi'ndeki “Siparive Sözleme Ön Bilgilendirme Metni”ni okuyarak bilgilendiini kabul, beyan ve taahhüt eder. KATILIMCI/ ALICI, Yönetmelik madde 5 kapsamında aaıdaki hususlarda bilgilendirilmektedir:

- ŞİRKET’in unvanı ve ŞİRKET ile irtibat kurulmasına imkan veren iletiim bilgileri,
- Sözle
me konusu hizmetin temel nitelikleri,
- Hizmetin teslimat, fatura ve ödeme bilgileri,
- KATILIMCI/ALICI’nın cayma hakkının oldu
u durumlarda bu hakkını kullanma

artları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedecei,

- KATILIMCI/ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadıı hizmetler ve sebepleri,

HPKS.2022.005

3

- Cayma hakkının bulunduu durumlarda hizmeti ŞİRKET’e ne ekilde iade edebilecei ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve hizmet bedelinin iadesi),

- Uyumazlık hallerinde KATILIMCI/ALICI’nın ŞİRKET’e ikayetlerini iletebilecei iletiim bilgileri ile yasal bavurularını Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak lçe/l Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine yapabilecei

5. SPARİŞ & ÖDEME KOULLARI

5.1. KATILIMCI/ALICI tarafından seçilen hizmetlerin tutarı (kart üzerinden yapılacak taksitli ilemlerde toplam taksit tutarları) dier olası dahil masrafları, KATILIMCI/ALICI tarafından onaylandıktan sonra, KATILIMCI/ALICI’nın seçtii ödeme yöntemi üzerinden ileme alınır ve ödemeyi takiben hizmetlerin sevkinden önce, KATILIMCI/ALICI’ya siparionay e- postası gönderilir.

5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satıfiyatıdır. lan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve deitirilene kadar geçerlidir. Sözleme konusu hizmetin tüm vergileri belirlenen fiyata dahildir.

5.3. ŞİRKET’e KATILIMCI/ALICI tarafından yapılan ödeme; verilen hizmete karılık gelmektedir. Dolayısıyla iade veya fesih taleplerinin konusu deildir.

5.4. Ürün ve hizmetlerin ödemesi pein olarak yapılması halinde, gecikme faizinin uygulanması söz konusu deildir. Ancak, kredi kartı üzerinden taksitli ödemelerde gecikme yaanması halinde, geciken gün üzerinden ŞİRKET ödeme için belirlenen gün itibariyle temerrüt faizini iletme hakkına sahiptir.

5.5. KATILIMCI/ALICI, belirlenen bedel üzerinden satıa sunulan ve teslim koullarını da belirtilen hizmeti web sitesinden siparioluturması, ibu sözlemeyi kabul etmesi ve hizmet bedelinin kredi kartı ödemesiyle satıilemi tamamlanır. ŞİRKET, ibu sözleme kapsamında gerçekletirdii her satıilemi için bedel almaya hak kazanır. KATILIMCI/ ALICI hizmeti almayı kabul etmesi ile birlikte aynı anda ödemeyi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ŞİRKET’in satıilemlerine ilikin yapılacak ödemeleri güvence altına alabilmek adına ödeme kurulularıyla ya da 3. kii ile çalıması halinde; bu kuruluya da ahıslarla akdedilen sözleme hükümleri, ibu sözlemeyi de balayacaktır. Ödeme ile ilgili bir

HPKS.2022.005

4

kuruluun ya da 3. kiinin getirecei düzenlemelere ilikin ŞİRKET’in sorumluluunun bulunmadıı hususu, TARAFLARIN kabulündedir.

5.7. Hizmetin tesliminden sonra, KATILIMCI/ALICI’ya ait kredi kartının KATILIMCI/ ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir ekilde yetkisiz kiilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kuruluunun hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk KATILIMCI/ALICI’ya aittir.

5.8. Fatura edilecek kii ile, sözlemeyi KATILIMCI/ALICI olarak akdeden kii aynı olmak zorundadır.

6. TESLMAT KOULLARI

6.1. ŞİRKET tarafından hizmetin verilemeyecek olması halinde, ŞİRKET bu durumun örenilmesinden itibaren bir hafta içerisinde KATILIMCI/ALICI’yı paylaolduu iletiim bilgileri yoluyla bilgilendirecektir. Bu durumda, KATILIMCI/ALICI 5 (be) igünü içinde yazılı olarak hizmeti almaktan vazgeçtiini bildirmedii takdirde; ürün siparii geçerliliini korumaya devam edecektir. ALICI tarafından verilen süre içerisinde sipariin iptal edilmesi halinde; ŞİRKET, ALICI’nın ödemiolduu toplam bedeli en geç 15 (onbe) gün içinde ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Sipariiptali ve para iadesinin yapılması durumunda, ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

6.2. İş bu sözlemenin akdedilmesi ve akabinde ödenen hizmet bedelinin ŞİRKET hesaplarına geçmesi ile; ALICI’nın hizmet alım ilemi gerçeklemitir. Aldıı eitim farklı zamanlı kayıt üzerinden verilen bir hizmet ise; anında erieme açılmak kaydı ile, ezamanlı bir hizmet ise; müfredat uyarınca yayın tarihi geldii zaman teslimat gerçeklemikabul edilecektir.

6.3. ade ileminin ŞİRKET tarafından gerçekletirilmesinin akabinde, banka kaynaklı ya da sair sebeplerden ötürü para transferinde aksaklıkların yaanması durumunda, ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluunun bulunmadıı TARAFLARIN kabulündedir.

7. CAYMA HAKKI

7.1. KATILIMCI/ALICI, durum ve koulların uygunluuna göre on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai art ödemeksizin sözlemeden cayma hakkına 5

HPKS.2022.005

sahiptir. Hizmet alımlarına dair cayma süresi hizmet ifasına yönelik sözlemenin kurulduu gün balayacak olup, anında ifa olanaına sahip olan bir hizmet için ise cayma hakkının kullanımı söz konusu deildir.

7.2. Ayrıca Yönetmelik madde 15 uyarınca; aksi TARAFLAR arasında yazılı biçimde kararlatırılmadıı sürece aaıdaki sebeplerden ötürü cayma hakkı kullanılmamaktadır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara balı olarak deien ve satıcı veya salayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilikin sözlemeler.
b) Tüketicinin istekleri veya ki
isel ihtiyaçları dorultusunda hazırlanan mallara ilikin sözlemeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilikin sözlemeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmı
olan mallardan; iadesi salık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilikin sözlemeler.

d) Tesliminden sonra baka ürünlerle karıan ve doası gerei ayrıtırılması mümkün olmayan mallara ilikin sözlemeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmı
olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilikin sözlemeler.

f) Abonelik sözlemesi kapsamında salananlar dıında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilikin sözlemeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, e
ya taıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve elence veya dinlenme amacıyla yapılan bozamanın deerlendirilmesine ilikin sözlemeler.

) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilikin sözlemeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına ba
lanan hizmetlere ilikin sözlemeler.

7.4. KATILIMCI/ALICI, cayma hakkını kullanırken yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak [email protected] mail adresine bildirimde bulunmalıdır.

7.5. ALICI, cayma hakkını kullandıını bildirdii tarihten itibaren en geç on gün içerisinde alacaı hizmet ile ilgili belgeleri ve kaynakları satıcı veya salayıcıya ya da yetkilendirmiolduu kiiye geri göndermek zorundadır. Aksi taktirde, bu KATILIMCI/ALICI’nın cayma hakkını kullanmadıı anlamına geleceinden, ŞİRKET’in ücret iade yükümlülüü de sona erecektir. Kanunen cayma hakkı öngörülmemihallerde, cayma hakkından faydalanılamayacaı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadıı durumlarda KATILIMCI/ALICI cayma hakkını kaybeder.

HPKS.2022.005

6

7.6. ŞİRKET, ALICI tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaı tarihten itibaren ondört gün içinde, hizmet bedelini ve varsa dier tahsil edilen tüm ödemeleri KATILIMCI/ALICI’nın hizmeti satın alırken kullandıı ödeme aracına uygun bir ekilde KATILIMCI/ALICI’ya iade edecektir.

7.7. Nitelii itibarıyla iade edilemeyecek hizmet/ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programları; madde 7.2. kapsamında belirtilen yasal sebeplerden ötürü cayma hakkı kapsamında deildir. İşbu sözleme kapsamında satıilemi gerçekletikten sonra elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin iadesi veya tekrar satıı mümkün olmadıı için bu hizmetler hakkında da cayma hakkı kullanılamaz. Dolayısıyla, Farklı Zamanlı Yayınlar kapsamındaki hizmetler için cayma hakkının kullanımı mümkün deildir. EZamanlı/Canlı Yayın kapsamındaki hizmetler için ise yayın tarihine bir hafta sürenin (bu süre sınırı, kontenjanların belirlenmesi açısından zaruri bir gereksimden kaynaklıdır) olması halinde, ibu sözlemenin kurulutarihinden itibaren ileyecek yasal süre içerisinde cayma hakkı kullanılabilir.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Web sitesi üzerinden yapılan satın alma ilemleri sırasında KATILIMCI/ALICI tarafından verilen bilgilerin ŞİRKET tarafından aratırma yükümlülüü olmadıı ve KATILIMCI/ALICI’nın paylaolduu bilgilerin ve sunduu belgelerinin doru olduu TARAFLARCA peinen kabul, beyan ve taahhüt edilir. KATILIMCI/ALICI’nın verdii hatalı, yanıltıcı ve eksik bilgiler ya da ibraz edilen belgeler sebebi ile ortaya çıkması tüm muhtemel ihtilaflar karısında ŞİRKET’in hiç bir yasal, maddi ya da manevi sorumluluu bulunmamaktadır. ŞİRKET verilen hatalı, yanıltıcı ve eksik bilgiler ya da belgeler sebebi ile KATILIMCI/ALICI hakkında yasal ilem balatma hakkını saklı tutar.

8.2. KATILIMCI/ALICI’nın ibu akdin tarafı olabilmesi ve dolayısıyla hizmetlerden yararlanabilmesi için gerçek kii olması ve 18 yaını doldurmuolması gerekmektedir.

8.3. Satın alınan hizmetler, adet sayısı ile orantılı olacak ekilde KATILIMCI/ALICI üzerine faturalandırıldıından mütevellit hizmetin kullanım hakkı, yalnızca sözlemenin ve faturanın muhatabına aittir. Bazı hizmet ön kayıtlarında (özellikle EZamanlı/Canlı Yayınlarda), KATILIMCI/ALICI’nın bilgi güvenliinin salanabilmesi için kimlik fotokopisini vesikalık resmi gözükecek ekilde ibraz etmesi gerekir. Bu ibraz zorunlu bir kabul artı

HPKS.2022.005

7

olup, aksi ekilde hareket edilmesi halinde KATILIMCI/ALICI’nın bu hizmetten yararlanması men edilecektir. KATILIMCI/ALICI tarafından bir baka kiinin kimlik bilgilerinin ya da kiisel verilerinin paylaılması halinde, ŞİRKET yasal ilem balatma hakkını saklı tutar.

8.4. İşbu sözleme kapsamında satın alma yöntemlerinden birini kabul eden TARAFLAR arasında, genel hükümler çerçevesinde KATILIMCI/ALICI’nın hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüü, ŞİRKET’in ise ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriini ve artlarını belirttii hizmeti teslim etme yükümlülüü domuolur.

8.5. Web sitesi üzerinden hizmetlerinden yararlanabilmek için üye girii yapılması gerekmektedir. Üyelik girii için KATILIMCI/ALICI kendisinden istenen bilgileri eksiksiz ve doru bir ekilde girmeli ve bir parola belirlemelidir. Belirlenen giribilgilerinin muhafazasından KATILIMCI/ALICI sorumludur. Giribilgilerinin bir ekilde 3. kiilerle paylaılması halinde doabilecek her türlü ihtilaf durumunda tüm sorumluluk KATILIMCI/ ALICI’ya aittir.

8.6. Ezamanlı/canlı yayınlar için hizmetlerin kullanım zamanları, ŞİRKET tarafından belirlenen bir müfredata (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/haftada kaç saat vs.) uygun olarak belirlenir. ŞİRKET’in hizmet içeriklerinde her daim deiiklik yapma hakkı saklıdır. KATILIMCI/ALICI’nın belirlenen zaman aralıında hizmetten faydalanabilmesi için, kendi kimlik bilgileri ile (tam ad ve soyadı ile) ŞİRKET tarafından belirlenen platforma giriyapması gerekmektedir.

8.7. Farklı zamanlı yayınların ya da kayıt altına altına ezamanlı yayınların kullanım sürelerini belirleme hakkı, ŞİRKET’e aittir. ŞİRKET tarafından belirlenen kullanım süresi içerisinde, belirli bir müfredata (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/haftada kaç saat vs. izlenecei kısıtlamasına) tabi olmaksızın, KATILIMCI/ALICI’nın kullanıcı adı ve ifre ile web sitesine balanarak giriyapması suretiyle, bu kayıtlı yayınlar izlenebilir. Aksi ekilde hareket edilmesi halinde, ŞİRKET’in yasal ya da edimsel bir sorumluluu yoktur.

8.8. KATILIMCI/ALICI, satın aldıı hizmetten faydalanabilmek için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmak veya kullanmakla yükümlüdür. KATILIMCI/ALICI kaynaklı teknik eksiklikler, arızalar ya da balantı sorunları sebebiyle hizmetten gerektii kadar yararlanamadıı iddiası karısında, ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluu yoktur.

HPKS.2022.005

8

8.9. ŞİRKET verdii hizmetlerin fiyatlandırmasında bazı zamanlar, özel indirimler uygulama ya da kampanya yapma hakkını haizdir. KATILIMCI/ALICI, hizmeti satın aldıı tarih sonrasında böyle bir indirimin ya da kampanyanın devreye girmesi sebebiyle, fiyat farkını talep edemez.

8.10. KATILIMCI/ALICI ibu sözleme kapsamında satın almıolduu hizmeti yasal istisnai durumlar dıında iade veya iptal edemez. KATILIMCI/ALICI’nın iptal ya da iade talebine dayalı olarak ya da verilen sertifikayı kullanmayacaı iddiasıyla hizmet bedelinin iadesini talep hakkı bulunmamaktadır.

8.11. ŞİRKET, web sitesi üzerinden güvenli bir hizmet satıının salanabilmesi için kiisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz eriim tehditlerine karı korunmasında alınabilecek öncelikli tedbirleri almaktadır. Dolayısıyla, web sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadıı yollarla web sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından ya da güvenlik tehditlerinden ŞİRKET sorumlu deildir. Bu konuda ŞİRKET’in sorumsuzluk kaydı koyduu hususu KATILIMCI/ALICI’nın kabulündedir.

8.12. ŞİRKET, hizmet içeriklerini ve müfredatı (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/ haftada kaç saat vs.) deitirme hakkına sahiptir. Bu deiiklik sebebiyle, KATILIMCI/ ALICI’nın herhangi bir hak iddia edemez.

8.13. ŞİRKET’in web sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya baka sitelere girie izin verilmesine yönelik konulmuolan linklerin, KATILIMCI/ALICI veya 3. ahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan dolayı ŞİRKET’in sorumluluu bulunmamaktadır.

8.14. Bir takım Farklı Zamanlı Yayın ya da EZamanlı/Canlı Yayın hizmet programlarına1 KATILIMCI/ALICI’nın kabul edilebilmesi için giriş şartı olarak ön eitimleri tamamlaması ve yazılı mülakatı geçmesi gerekmektedir. Bu hizmet programlarının sonunda uluslararası nitelikte sertifika verilebilmektedir. Bu sertifikaya hak kazanmak için KATILIMCI/ALICI,

HPKS.2022.005

1 Detaylı bilgi için web sitesinden program içeriklerini inceleyiniz.

9

canlı yayınlara katılmalı, katılım salayamıyorsa tüm yayınları izlemeli ve programı baarı ile tamamlanmalıdır. Eitimin baarı ile tamamlanmıkabul edilmesi için ;

- zorunlu görevleri zamanında yerine getirilmesi, - bitirme sınavını geçilmesi,
- istenilen belgeleri ibraz edilmesi,

gerekir. Aksi taktirde, KATILIMCI/ALICI programı tamamlamamısayılacak ve ilgili sertifikayı almaya hak kazanamayacaktır.

8.15. EZamanlı/Canlı Yayınların kaçırılması halinde, ilgili yayının kaydı sisteme yüklenmektedir. KATILIMCI/ALICI’nın bu kaydı izleyerek eitim içeriini tamamlaması beklenir.

8.16. Hizmetin tamamlanmasını müteakip ŞİRKET tarafından yapılan bitirme sınavına KATILIMCI/ALICI’nın katılımı gerekir. Geçerli bir mazeret bildirimi halinde sınav TARAFLARIN uygun olduu baka bir tarihe ertelenebilir. Mazeretin belgelendirilmesini talep etme hakkı ŞİRKET’e aittir.

8.17. KATILIMCI/ALICI, eitim sonunda aldıı sertifika, aaıdaki sebeplerden birinin varlıının tespiti halinde ŞİRKET tarafından iptal edilebilecektir:

kullanımı durumunda

- Tekniin adının ve yöntemlerin belirlenen sınırların ve amaçların dıında

- Marka itibarının zedelenmesi ve eitmenin kiilik haklarının ihlal edilmesi

- Teknik ile dorudan ya da dolaylı olarak yasa dıı bir eylemin gerçekletirilmesi halinde

- Bu sözleme kapsamında belirlenen ilkelerden birinin ihlalinin tespitinde

- KATILIMCI/ALICI’nın kendi irade beyanıyla ŞİRKET bünyesindeki haklardan yararlanmak istemediini ya da teknii kullanmayacaını beyan etmesi durumunda

8.18. KATILIMCI/ALICI, web sitesinin ve internet üzerinden online yararlanacaı eitim hizmet programının balantı yapısına, sisteme, mevcut hizmet platformuna, eitim içeriklerine vb. zarar vermesi halinde; eriime tamamen engellenecek olup, hakkında

HPKS.2022.005

10

madde 8.17, madde 10 kapsamında yasal bavuruda bulunulacaktır. ŞİRKET, suç duyurusunda bulunma hakkını da saklı tutar.

8.19. Sözleme konusu hizmet; EZamanlı/Canlı Yayınların bitiminden ve Farklı Zamanlı Yayın satın alım tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile web-sitesinde kayıtlı kalacak olup, 1 (bir) yıllık süre bitimini müteakip ŞİRKET tarafından eriim hakkınız otomatik olarak sonladırılacaktır. ŞİRKET’in bu hususta bakaca bildirim yükümlülüü bulunmamaktadır.

9. TELF HAKKI

Hizmet içeriklerinin tümünün telif hakkı ŞİRKET’e aittir. Bu sebeple yalnızca sahibi tarafından kullanım hakkını haizdir. Hizmet içeriklerinin bireysel kullanımı dıında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoaltılması, paylaılması, yayınlanması ve daıtılması kesinlikle yasaktır. KATILIMCI/ALICI’nın bu yasaı ihlal etmesi halinde ŞİRKET’in KATILIMCI/ALICI hakkında yasal ilem balatma hakkı vardır. Herhangi bir telif hak ihlalinin ŞİRKET’e zarar vermesi halinde, ŞİRKET’in bu zararın giderilmesiyle birlikte 75.000,00-TL cezai artın ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.

10. CEZAİ ŞART

KATILIMCI/ALICI’nın ibu sözleme kapsamında belirlenen kuralları ihlal etmesi halinde, iliii kesilmek suretiyle aldıı hizmetler devam ediyorsa sonlandırılır ve söz konusu eylemin herhangi maddi/manevi zarara sebep olması durumunda; ŞİRKET, uradıı bu zararın giderilmesinin yanı sıra 75.000,00-TL cezai art bedelini talep edebilir. KATILIMCI/ ALICI, bu cezai artı, peinen ödemeyi; bu cezai artın fahiolmadıını, bu bedelin fahiolduundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

KATILIMCI’nın sözleme konusu eitim hizmetini ve/veya eitmeni hedef alarak, dorudan ya da dolaylı bir biçimde; hakaret, iftira, kiilik haklarını ihlal edici eylem ve söylemlerde bulunması, toplum nezdinde eitmeni ve hizmeti hedef alan yanlıve yanıltıcı açıklamalarda bulunması halinde; hakkında suç duyurusunda bulunulacaı ve ibu madde uyarınca yasal bavuru hakkının kullanılacaı TARAFLARIN kabulündedir. Bu durumda, KATILIMCI’nın ŞİRKET tarafından kendisine salanan tüm haklar ve kazanımlar da sonlandırılacaktır.

HPKS.2022.005

11

11. MÜCBR SEBEP

Doal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin dorudan ve dolaylı teknik altyapısını oluturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koulları, sava, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, eriimi engelleme, eriime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, ŞİRKET’in makul kontrolü dıındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde, ŞİRKET, ibu sözleme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, TARAFLARDAN her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı domuolacaktır.

12. HERHANGBR BENDN/MADDENN UYGULANAMAMAZLII

İşbu sözlemenin herhangi bir maddesinin ya da fıkrasının yasa uyarınca uygulanamaz ya da kabul edilemez olduu durumunda, sözleme bu madde olmaksızın geçerli olacaktır.

13. DELL SÖZLEMES

TARAFLAR arasında sözleme süresi boyunca mail/whatsapp yoluyla gönderilebilecek tüm ödemeler, doküman ve beyanlar ile ibu sözleme hükümleri uyumazlık halinde delil olarak kullanılacaktır.

14. ETK KURALLAR

14.1. TARAFLAR, sürekli geliimi, katılımcılıı, saydamlıı, tarafsızlıı, dürüstlüü, hogörüyü, öngörülebilirlii ve beyana güveni esas alırlar.

14.2. KATILIMCI/ALICI, ŞİRKET’in benimsedii misyona uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder.

14.3. KATILIMCI/ALICI, EZamanlı/Canlı Yayın hizmet programlarında dier katılımcıların haklarını ihlal etmemeyi, uyumlu, kendini gelitirme ve örenme odaklı hareket etmeyi taahhüt eder.

HPKS.2022.005

12

14.4. KATILIMCI/ALICI’nın EZamanlı/Canlı Yayın hizmet programlarında dier katılımcılara karı, hogörülü bir yaklaım benimsesi beklenmektedir. Program bitirme görevleri yerine getirilirken ya da karılıklı iletiime geçilmesi halinde; nezaketin, saygının ve anlayıın korunması esastır.

14.5. TARAFLAR birbirlerine ve dier katılımcılara karı, dil, din, felsefi inanç, siyasi düünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrımcılıa gidecek söylem ve hareketlerde bulunamaz.

14.6. TARAFLAR birbirlerinin itibarını zedeleyici her türlü eylem ve söylemden uzak durmalıdırlar.

14.7. TARAFLAR birbirlerinin aleyhinde söylem ve davranılarda bulunarak, kendi mesleki faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerine Kamu nezdinde duyulan güven duygusunu zedelemekten, üphe yaratmaktan kaçınmakla mükelleftir.

15. KISMTAMAMLAMA DURUMU

15.1. KATILIMCI/ALICI’nın sonunda baarılı olunması ve gerekli artların yerine getirilmesi halinde, sertifika verilecek olan ezamanlı/canlı yayın hizmet programlarının tamamlanması gerekir. KATILIMCI/ALICI, programı kismen tamamlaması halinde bu sertifikayı almaya hak kazanamayacaını kabul eder.

15.2. ŞİRKET, her bir eitim hizmet program içeriini o programa özgü hazırlamaktadır. KATILIMCI/ALICI’nın kısmi tamamlama yapması ve daha sonra tüm hizmeti almak istemesi durumunda; ileri tarihte açılacak olan programa yeniden kayıt oluturması gerekir. Kısmi tamamlama durumunda, KATILIMCI/ALICI kazanılmıbir hak elde etmediini ve programı yarıda bırakırken, aynı hizmetin yeniden açılmama ihtimalini de kabul eder.

15.3. ŞİRKET, kısmi tamamlanan hizmet programını ileri tarihte yeniden açma taahhüdünde bulunmamaktadır.

15.4. ŞİRKET, kısmi olarak tamamlanan programı yeniden hizmete sunması halinde, KATILIMCI/ALICI’nın bavuru süresi içinde devam etme yönündeki iradesini yazılı olarak iletmelidir.

HPKS.2022.005

13

15.5. KATILIMCI/ALICI’nın kısmi tamamladıı eitim hizmet programında, katılım gösterdii oturum sayısına ve ders kredisine tekabül eden bedel tahsil edilecek olup, kalan mebla; talebi dorultusunda kendisine iade edilecektir. ade durumunda hesaplanan vergi ve dier masraflar, KATILIMCI/ALICI’ya ödenecek tutardan mahsup edilerek ödeme gerçekletirilecektir.

15.6. KATILIMCI/ALICI’nın kısmi tamamladıı eitim hizmet programına bavurması halinde, iade tutarının (vergi ve sair tutarlar dahil toplam meblaın) %10’una karılık gelen fiyat farkı eklenmek suretiyle ödeme yapması gerekmektedir.

16. GZLLK, BLGGÜVENLİĞİ ve KİŞİSEL VERLERE LİŞKN HUSUSLAR

16.1. KATILIMCI/ALICI tarafından web sitesine girilen bilgilerin ve ilemlerin güvenlii için gerekli önlemler, ŞİRKET’in sistem altyapısı sisteminde, bilgi ve ilemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünce alınmaktadır. Bilgiler, KATILIMCI/ALICI cihazından girildiinden, KATILIMCI/ALICI tarafından korunmalı ve ilgisiz kiilerce eriilememesi için gerekli tedbirleri alma sorumluluu altındadır.

16.2. Hukuken muhafazası gereken haricindeki bilgiler, KATILIMCI/ALICI’nın talebi dorultusunda veri kayıt sisteminden silinebilir. KATILIMCI/ALICI, verilerinin ilenmesi ile ilgili ilemler, aktarıldıı kiiler, eksik veya yanlıolması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kiilere bildirilmesi, verilerin kanuna aykırı olarak ilenmesi sebebi ile zarara urama halinde giderilmesi gibi konularda; yukarıda bildirilen iletiim kanallarına yazılı talep iletilebilir. lgili bavuru ve talepler, yasal azami süreler içinde incelenecektir. Ayrıca, ibu sözleme, Yönetmelik madde 20 uyarınca belirlenen yasal süre boyunca muhafaza edilecektir.

16.3. Web sitesindeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, deitirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; ŞİRKET’in dier üçüncü kurum ve ahıslarla olan anlamalarındaki haklar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları ŞİRKET’e aittir.

16.4. KATILIMCI/ALICI, ibu sözleme kapsamında verdii kiisel bilgilerin doru ve güncel olduunu, bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlıbilgi verilmesi sonucu doabilecek zararlardan ŞİRKET’in sorumlu olmadıını, kabul ve beyan eder.

HPKS.2022.005

14

17. UYUMALIK ÇÖZÜMÜ

17.1. Herhangi bir zamanda, TARAFLAR arasında ibu sözleme ve sözleme belgeleri ile ilgili olarak veya bununla herhangi bir ekilde balantılı olarak bir soru, itilaf veya farklılık ortaya çıkacak olursa, TARAFLAR anlamazlıı iyi niyetli müzakereler yoluyla dostane ekilde çözmek için makul çabayı göstereceklerdir.

17.2. İşbu sözleme, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabi olacak ve ona göre yorumlanacak olup, taraflar arasında dostane yollarla çözülemeyen sözleme kaynaklı herhangi bir ihtilaf veya anlamazlık, T.C. ANTALYA MAHKEMELERve CRA MÜDÜRLÜKLERNDE çözülecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı'nca yasa gerei her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde l ve lçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

18. STEK VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

18.1. Bu prosedürle, ŞİRKET’in web sitesi üzerinden satıını yapmak suretiyle verdii tüm hizmetlerini ve hizmetlerle ilgili olarak KATILIMCI/ALICI’ların yazılı olarak ilettikleri istek ve ikayetleri deerlendirerek karara balanması hedeflenmektedir.

18.2. ŞİRKET, KATILIMCI/ALICI tarafından iletilen istek ve ikayetleri etkili olarak ele alacak ve effaflık, eriebilirlik, cevap verilebilirlik ilkelerine uygun biçimde yerine getirecektir.

18.3. stek ve ikayetlere ilikin deerlendirme; ŞİRKET bünyesindeki deerlendirme komitesi tarafından yapılacak ve KATILIMCI/ALICI’ya yazılı olarak dönüyapılacaktır.

18.4. KATILIMCI/ALICI, istek ve ikayetlerini yazılı olarak “[email protected]” mail adresine iletmelidir. Söz konusu bildirimler, ŞİRKET’in her ay yaptıı toplantılarda deerlendirilecektir.

18.5. KATILIMCI/ALICI, kendi kiisel bilgileriyle istek ve ikayet bildiriminde bulunmalıdır. ŞİRKET, gerek duyulması halinde kimlik dorulamasını talep etme hakkını haizdir.

19. TEBLGAT HÜKÜMLER

HPKS.2022.005

15

KATILIMCI/ALICI, ibu sözlemeye balı olarak ödeme yaparken verilen adres ve iletiim bilgileri taraf bilgisi olarak kabul edilmektedir. ŞİRKET iletiim bilgileri de aaıda paylaılmaktadır.

ŞİRKET ADI : CRESCENT MOVEMENT LLC E-MAIL ADRES: “[email protected]

TARAFLAR, adreslerin tebligat adresleri olduunu, tebligat adreslerinde deiiklik olması halinde yeni adreslerini yazılı olarak karı tarafa bildirmedikçe, bu adreslere yapılacak tebligatların tebliedilsin ya da edilmesin geçerli olacaını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını douracaını ve birbirlerine yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olacaını beyan ve kabul ederler.

20. YÜRÜRLÜK

İşbu sözlemenin yürürlük tarihi ..../...../....... tarihidir.
Sözleme, (20) maddeden ve (16) sayfadan olumakta olup ...../...../...... tarihinde düzenlenmiolup, TARAFLARCA okunduktan sonra, hizmetlerinden faydalanmak için ibu sözlemeyi onaylamak isteyen KATILIMCI/ALICI tarafından sözlemenin altında yer alan "Mesafeli satısözlemesini okudum kabul ediyorum.” butonu tıklanarak, kabul beyanının SATICI’nın kayıtlarına geçtii anda kurulmuve yürürlüe girmitir.

HPKS.2022.005

16

YASAL UYARI

Bu sitede yayınlanan ve verdiğiniz yasal izinler doğrultusunda tarafınıza (elektronik posta

adresinize) gönderilmekte olan her türlü ses, g.rüntü, yazı içeren bilgi, belge ve her tür fikri

mülkiyet hakkı; “crescent movement” markasına aittir. Bu sebeple, yalnızca marka sahibi

tarafından kullanıma açık olup, ancak sahibinin yazılı izni kapsamında harici kullanım hakkı

oluşabilir. Zira, her türlü içerik telif hakları kapsamındadır. Hiçbir içerik, herhangi bir şekilde izinsiz

kopyalanamaz, üzerinde değişikliğe gidilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, satış işlemlerine konu

edilemez ve kar amacıyla dağıtılamaz. Aksi takdirde, yasal işlem başlatma ve uğranılan zararın

giderilmesi adına gerekli süre.lerin yürütülmesi haklarımızı saklı tutmaktayız.

Paylaşılan içerikler; tıbbi bir öneri/müdahale/teknik yerine geçemeyeceği gibi böyle bir amaca

hizmet etmek üzere de hazırlanmamaktadır.

Yapılan paylaşımlarla alakalı ve gönderim zamanlamalarında değişiklik ve güncelleme yapma

hakkı her daim marka sahibine aittir. Bu değişiklik ve güncellemelerden dolayı, okuyucunun hak

talebi bulunmamaktadır.

Elektronik posta adresiniz ve kişisel / firma bilgileriniz; yasal düzenlemeler uyarınca muhafaza

edilmektedir. Müşteri bilgileriniz sadece bünyemizde müşteri profili oluşturmak ve e-posta ile basın

bülteni, kampanya duyurusu gönderimi için kullanılır, ü.üncü şahıslara aktarılmaz. Bu bülten

gönderimleri, abonelik kaydı esnasında okuyup onay verdiğiniz “6563 Sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve İlgili Mevzuat uyarınca hazırlanan metne dayalıdır. Kişisel

bilgileriniz ise (e-posta adresiniz / ad /soyad) 6698 Sayılı KVKK kapsamında alınmıştır.

Maili okuduğunuz aracı aygıtlardaki virüs, solucan gibi zararlı ögelere karşı önlem alma

sorumluluğu okuyucuya aittir.

Abonelik ilişkisi okuyucunun isteği ile her zaman sonlandırılabilir. Sistem üzerinden

sonlandırılamayan abonelik işlemleriniz için lütfen mail atınız.

Bültene abone olan kullanıcımız, işbu “Yasal Uyarı”yı okuyup aynen kabul etmiştir

Bu e-posta adresiyle zaten bir hesap var. Bu sen misin?

Oturum aç

2024 Yeni Yıl Ritüeli

12 Ocak 2024 tarihinde Hermetik enerji Galaktik Merkezin kalbine yerleştiğinde Alemlerin Rabbinin insana hediye ettiği yaratım kapıları açılır. 

Arayan, ötesine geçmeye çalışan insana bilginin peşinden koşmak kalır. 2024 yılında 8 enerjisini yaşayacağız, yani gücü kalbimize almak için evren bize kanatlarını takacak. O günün enerjisinde bizimle beraber 2024 yılının enerjisine sihir bırakmak istersen çalışmamıza bekleriz. Oğlak yeni ayının üretken enerjisi de bize destek olacak.


Bu çalışmada önce kişisel yılımızı hesaplayıp 2024 yılına genel bir bakış yapıp, yaratım tablosu hazırlayacağız. Akabinde ise meditasyon eşliğinde majik şişe yapacağız. Geceyi çekim yasasını aktif eden bir meditasyonla bitireceğiz.

Çalışma için temin etmeniz gereken ürünler olacaktır.Malzemeleri bizden alabileceğiniz gibi, kendiniz de tamamlayabilirsiniz. Hatta bizler sizin ürünleri temin etmenizi tavsiye ederiz.

Not: Eğitim kayıttan izlenecektir.